Contractul cu turistul

CONTRACT

de comercializare a pachetelor de servicii turistice

Nr. . . . /.. . . . . . . . . .

Societatea Comercială GOT TRAVEL TOUR SRL, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Moților, nr.143-145 spațiul comercial nr.1, Jud. Cluj, număr de înregistrare la registrul comertului J12 /6671/2017, cod de înregistrare fiscală 38574264, cont bancar LEI RO36BTRLRONCRT0425861601/EURO RO83BTRLEURCRT0425861601 deschis la Banca Transilvania, titulară a Licenței de turism nr. 7920, cu termen de valabilitate nelimitat, pentru Agenția de Turism GOT TRAVEL cu sediul în Cluj-Napoca, str Moților, nr. 143-145, spațiul comercial nr.1,  tel 0770.497.502,  e-mail contact@gottravel.ro, Tel de urgenta 0740.067.818, reprezentată prin Bianca Mirabela Someșan, în calitate de Manager în Turism, denumită în continuare Agenția,

și

NUME TITULAR: SERIE C.I.:           NR.:

 

ELIBERAT LA DATA DE:

CNP:

 

TELEFON:

 

E-MAIL:

ADRESĂ:
 

AVANS:

 

STATUS REZERVARE:

 

REST DE PLATĂ:

FACTURĂ NR.:

 

CHITANȚĂ NR.:

au convenit la încheierea contractului.

 1. Obiectul contractului

1.1. Obiectul contractului îl constituie vânzarea de către Agenție a pachetului de servicii turistice înscris în bonul de comandã, voucher, bilet de odihnă, tratament, bilet de excursie, alt înscris anexat prezentului contract și eliberarea documentelor de plată și călătorie.

Denumire program/destinația:………………………………………………

Durata:……………………………

Data plecării: ……………………..

Denumire unitate de cazare/clasificare:…………………………………………

Servicii de masă furnizate:………………………………………………

Mijlocul de transport utilizat: ……………………………………..

Locul de plecare/sosire: ………………………………………………..

 1. Încheierea contractului

2.1. Contractul se încheie, dupã caz, în oricare din urmãtoarele situatii:

 1. a) în momentul semnãrii lui de cãtre turist sau prin acceptarea condițiilor contractuale de servicii turistice, inclusiv în cazul celor achizitionate la distantã prin mijloace electronice;
 2. b) în momentul în care turistul primește confirmarea scrisã a rezervãrii de la Agenție, în cel mult 60 de zile calendaristice de la data întocmirii bonului de comandã. Este responsabilitatea agenției de turism de a informa turistul prin orice mijloace convenite în scris cu acesta (telefon, mail, fax etc.) dacã rezervarea pe care a solicitat-o s-a confirmat. Pentru procesarea unei rezervãri de servicii, Agenția poate solicita un avans stabilit procentual din pretul pachetului de până la 90%, conform bonului de comandã, sau plata integralã a contravalorii pachetului, în functie de data la care turistul solicitã serviciile.

b.1. În cazul în care continutul bonului de comandã nu diferã de conținutul confirmãrii cãlãtoriei turistice și confirmarea s-a efectuat în termenul de 60 de zile calendaristice de la data semnãrii bonului de comandã, turistul care decide sã renunte la cãlãtoria turisticã datoreazã Agentiei penalitãti conform cap. VI.

b.2. În cazul în care conținutul bonului de comandã diferã de conținutul confirmãrii cãlãtoriei turistice primite în scris de la Agenție sau dacã aceastã confirmare nu s-a fãcut în termenul de 60 de zile calendaristice de la data semnãrii bonului de comandã, turistul poate considera cã voiajul nu a fost rezervat și are dreptul la rambursarea imediatã a tuturor sumelor deja plãtite;

 1. c) în momentul eliberãrii documentelor de cãlãtorie (voucher, bilet de odihnã și/sau tratament, bilet de excursie etc.), inclusiv în format electronic, în cazul în care pachetele de servicii turistice fac parte din oferta standard a agenției de turism sau existã deja confirmarea de rezervare din partea altor prestatori.

 2.2. În cazul în care prezentul contract este pus integral la dispoziția turistului sub formã de catalog, pliant, alte înscrisuri, site-ul Agentiei sau alte mijloace de comunicare electronicã (email, fax etc.), obligația de informare a turistului este consideratã îndeplinitã prin înscrierea acestei informatii în oricare dintre documentele de cãlãtorie sau documentele fiscale furnizate de Agenție, nefiind necesarã încheierea în formã scrisã a contractului de comercializare a pachetelor de servicii turistice, respectiv dacã prezentul contract prezentat turistului în modalitãtile prevãzute mai sus contine clauzele prevãzute la art. 12 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, republicatã.

 2.3.Contractul înceteazã de drept odatã cu finalizarea prestãrii efective a pachetului de servicii turistice înscris în documentele de cãlãtorie.

 III. Prețul contractului și modalitãți de platã

 3.1. Prețul contractului este …………………și este specificat în bonul de comandã (dacã existã), alte documente de cãlãtorie, cataloage, pliante, alte înscrisuri puse la dispozitie turistului, site-ul Agentiei, alte mijloace de comunicare electronicã și/sau pe facturã. Prețul este compus din costul serviciilor efective și comisionul agenției.

Serviciile plătite de client sunt:

_ Bilet avion ………………………………………………………………..

_ Cazare ……………………………………………………………………..

_ Masă ……………………………………………………………………….

_ Transfer ……………………………………………………………………

_ Alte servicii suplimentare …………………………………………………..

 3.2. Modalitatea de platã: ………………………………………….

3.2.1. La încheierea contractului se percepe un avans de:………………. din prețul stabilit sau, dupã caz, plata integralã a contravalorii pachetului de servicii turistice.

3.2.2. În cazul în care la încheierea contractului s-a perceput un avans, plata finalã se va face astfel:

           Plata si data platii Rest plata Data rest plata
Avans
 1. a) pentru serviciile turistice care necesitã confirmare din partea prestatorilor, conform termenelor de platã comunicate de Agenție în scris, prin bonul de comandã sau alte mijloace de comunicare;
 2. b) pentru serviciile turistice care nu necesitã confirmare din partea prestatorilor, dupã cum urmeazã:

  în cazul serviciilor turistice externe, vacanțe din afara României, conform termenelor de plata comunicate în scris de agenție, în bonul de comandă și specificate în ofertă.

–   ofertele de tip last minutes se plătesc integral la momentul rezervării pachetului/serviciului turistic.

 Restul de plată

 3.3. Plata serviciilor turistice externe aferente contractului se poate efectua într-o singurã monedã, în valuta specificatã în contract sau în RON la cursul de referintã al BNR +2% din ziua emiterii facturii.

În situatia în care turistul sau reprezentantul turistului nu achitã contravaloarea pachetului conform termenelor din contract, agenția are dreptul sã anuleze rezervarea pachetului de servicii, fãrã a avea obligatia returnãrii contravalorii sumelor achitate pânã în acel moment. În caz de neplatã a prețului la termenele stabilite, dacã nu alege sã anuleze rezervarea pachetului de servicii, Agenția are dreptul la penalitãți de întârziere în cuantum de 0,5% din valoarea scadentã și neachitatã la termen, aplicate pentru fiecare zi de întârziere pânã la data plãtii integrale a debitului și penalitãtilor deja cumulate, valoarea penalitãtilor putând depãsi valoare debitului.

3.4. Modalitățile de plată sunt urmatoarele:

               – cash în Lei sau Euro (la cursul BNR + 2% din ziua plății), la sediul agenției (Str. Motilor, nr.143-145)

               – card în Lei sau Euro la sediul agenției

               – Transfer bancar sau depunere directă în conturile deschise la Banca Transilvania:

Cont Lei: RO36BTRLRONCRT0425861601

Cont Euro: RO83BTRLEURCRT0425861601

Beneficiar: Got Travel Tour SRL

 1. Drepturile și obligațiile Agenției

4.1. Agenția se obligã sã furnizeze turistului un bon de comandã, numai în situația solicitãrii unor pachete de servicii turistice care nu fac parte din oferta proprie/standard a agentiei de turism și care necesitã confirmarea rezervãrii din partea altor prestatori. În cazul solicitãrii unor pachete de servicii turistice care se regãsesc în oferta proprie a agentiei de turism sau în cazul în care existã deja confirmare asupra rezervãrii din partea altor prestatori, Agenția poate furniza turistului un bon de comandã, dacã considerã necesar.

4.2. În cazul modificãrii uneia dintre prevederile esentiale ale contractului, cum ar fi: serviciile incluse în pachet, datele de cãlãtorie, modificarea categoriei unitãții de cazare, Agenția are obligatia de a informa turistul cu cel putin 15 zile înainte de data începerii cãlãtoriei. În cazurile prevãzute la pct. 4.7 lit. b) si c), informarea se va face în timp util pentru a permite turistului sã decidã începerea cãlãtoriei.

4.3. În cazul achizitionãrii unui pachet de servicii turistice având în componentã si asigurarea transportului pe cale aerianã, transportatorul aerian, fãrã a cere acordul agentiei de turism care deruleazã programul turistic, are dreptul de a modifica orele de zbor. Prin urmare, Agenția nu este rãspunzãtoare pentru decolarea/aterizarea avioanelor la o altã orã decât cea înscrisã în programul turistic. Pentru aceste întârzieri, compania aerianã este obligatã sã asiste turistii conform Regulamentului (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de asistentã a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulãrii sau întârzierii prelungite a zborurilor si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91, implementat prin Hotãrârea Guvernului nr. 1.912/2006. Orice problemã privind operarea zborului și actțunile adiacente acestuia intrã în competența și responsabilitatea transportatorului, biletul de avion reprezentând contractul între pasager și transportator. În cazul acestor pachete de servicii turistice, ziua de plecare și ziua de sosire nu sunt considerate zile turistice, acestea fiind destinate transportului.

4.4. În situația achiziționãrii unui produs de tip croazierã, linia de croazierã poate modifica, din motive ce tin de siguranța navigãrii, numãrul cabinei și locația acesteia pe punți (o punte inferioarã, una superioarã, mai spre pupa sau spre prova etc.), doar cu o cabinã de aceeasi categorie ca cea rezervatã initial, caz în care turistul nu va fi despãgubit în niciun mod având în vedere cã este vorba de acelasi tip de cabinã ca si cea rezervată.

4.5. Agenția poate modifica prețul contractului în sensul majorãrii sau micșorãrii, dupã caz, arãtând totodatã modul de calcul al majorãrilor sau micșorãrilor de preț ale contractului și numai dacã modificarea are loc ca urmare a variațiilor costurilor de transport, a redevențelor și a taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/îmbarcare în porturi și aeroporturi, a taxelor de turist ori a cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat. Prețurile stabilite în contract nu pot fi majorate, în niciun caz, în cursul celor 20 de zile calendaristice care preced data plecãrii.

4.6. În cazul în care, dupã începerea cãlãtoriei turistice, o parte importantã din serviciile turistice prevãzute în contract nu este realizatã sau Agenția constatã cã nu le va putea realiza, aceasta este obligatã:

           a)sã ofere turistului alternative corespunzãtoare în vederea continuãrii                  cãlãtoriei turistice fãrã majorarea prețului, respectiv serviciile turistice                oferite sã fie de aceeasi calitate și cantitate;

          b) sã restituie turistului sumele ce reprezintã diferența dintre serviciile                   turistice achitate și cele efectiv prestate în timpul cãlãtoriei turistice;

         c) în cazul în care nu pot fi oferite turistului alternative corespunzãtoare                 sau acesta nu le acceptã din motive întemeiate, sã asigure fãrã costuri                 suplimentare transportul retur al turistului la locul de plecare ori în alt               loc agreat de acesta și, dupã caz, despãgubirea pentru serviciile                 neprestate.

 4.7. Agenția este rãspunzãtoare pentru buna executare a obligațiilor asumate prin contract, cu excepția urmãtoarelor cazuri:

 1. a) când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasã a obligatiilor asumate prin contract se datoreazã turistului;
 2. b) când neîndeplinirea obligatiilor se datoreazã unor cauze de fortã majorã sau unor împrejurãri pe care nici Agenția, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita, inclusiv, dar fãrã a se limita la: modificarea companiei aeriene, de orar sau de itinerar, întârzieri în traficul mijloacelor de transport, defectarea mijlocului de transport, accident, blocaje, lucrãri sau reparatii pe drumurile publice), neîndeplinirea grupului minim ca urmare a unor renuntãri de ultimã orã sau a neobtinerii vizelor pentru toți participantii. Agenția nu este rãspunzãtoare pentru prejudiciile cauzate turistului ca urmare a întârzierilor curselor (inclusiv charter), a pierderii de bagaje și a altor împrejurãri care revin exclusiv în sarcina transportatorului în temeiul actelor normative specifice;
 3. c) când neîndeplinirea obligatiilor se datoreazã unui tețe care nu are legãturã cu furnizarea serviciilor prevãzute în contract, iar cauzele care au determinat neîndeplinirea obligatiilor au un caracter imprevizibil și inevitabil.

4.8. Agenția are obligația sã furnizeze în scris turistului sau prin orice mijloace de comunicare electronice convenite în scris cu turistul (email, fax, sms etc.), cu 15 zile înaintea plecãrii sau, în cazuri exceptionale, cu 3 zile, înainte de data plecãrii, urmãtoarele informații:

 1. a) orarele, locurile escalelor și legãturile, precum și, dupã caz, locul ce urmeazã sã fie ocupat de turist în fiecare dintre mijloacele de transport incluse in contract (mai putin avion);
 2. b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon și de fax, adresele de e-mail ale reprezentanței locale a organizatorului și/sau a detailistului ori, în lipsa acestora, un numãr de apel de urgentã care sã îi permitã contactarea organizatorului și/sau a detailistului;
 3. c) pentru cãlãtoriile minorilor neînsoțiți de pãrinți, informații care sã permitã pãrinților stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazãrii copilului;
 4. d) obligațiile turistului prevãzute la pct. 10, 5.11 si 5.13.

 4.9. Agenția parte în contract este obligatã sã acorde prompt asistențã turistului aflat în dificultate, în cazul situațiilor de forțã majorã sau al unui eveniment pe care nici agenția de turism, nici furnizorul sau prestatorul de servicii, cu tot efortul depus, nu îl puteau prevedea sau evita.

 1. Drepturile și obligațiile turistului

5.1. În cazul în care turistul nu poate sã participe la cãlãtoria turisticã independent de motivele care stau la baza imposibilitãții de participare, acesta poate sã cesioneze contractul unei terțe persoane care îndeplineste toate condițiile aplicabile pachetului de servicii turistice contractat, cu obligația de a anunța în scris Agenția cu cel putin 5 zile înaintea datei de plecare. În acest caz, între turistul care nu poate participa la cãlãtoria turisticã contractatã (cedentul), terța persoanã (cesionarul) și agenția de turism (debitor cedat) urmeazã a se încheia un contract de cesiune cu privire la pachetul de servicii turistice contractate și cesionate. Responsabilitatea încheierii contractului de cesiune revine, dupã caz, fie cedentului, fie cesionarului, și niciodatã agenției de turism (debitorului cedat). Turistul care cedeazã pachetul sãu de servicii, precum și cesionarul sunt responsabili în mod solidar la plata prețului cãlãtoriei și a eventualelor costuri suplimentare apãrute cu ocazia acestei cedãri.

5.2. În cazul sejururilor de odihnã și/sau de tratament cu locul de desfãsurare în România, turistul are obligația sã respecte urmãtorul program de acordare a serviciilor: cazarea se face, de regulã, la ora 18,00 a zilei de intrare și se terminã, de regulã, la ora 12,00 a zilei de iesire înscrise pe documentele de cãlãtorie (voucher, bilet de odihnã și/sau tratament, bilet de excursie etc.). Eventualele costuri suplimentare generate de neeliberarea spatțiilor de cazare pânã cel târziu la orele specificate mai sus cad în sarcina exclusivã a turistului.

5.3. În cazul în care prețurile stabilite în contract sunt majorate cu peste 10%, indiferent de motivele majorãrii, turistul poate rezilia/denunța unilateral contractul fãrã nicio obligatie fațã de Agenție, acesta având dreptul la rambursarea imediatã de cãtre Agenție a sumelor plãtite, inclusiv comisionul.

5.4. Turistul este obligat sã comunice Agenției în termen de 5 zile calendaristice de la primirea înștiințãrii prevãzute la cap. IV pct. 4.2 modificarea prevederilor esentiale ale contractului sau în timp util înainte de începerea cãlãtoriei, iar în cazul în care se aplicã clauzele prevãzute în cap. IV pct. 4.7 lit. b) si c), hotãrârea sa de a opta pentru:

 1. a) rezilierea/denunțarea unilateralã a contractului fãrã plata penaitaților;
 2. b) acceptarea noilor condiții ale contractului.

 5.5. În cazul în care turistul decide sã participe la cãlãtoria asupra cãreia s-au operat modificãri în conditiile cap. IV pct. 4.2 se considerã cã toate modificãrile au fost acceptate și turistul nu poate solicita despãgubiri ulterioare datorate modificãrilor de acest tip.

 5.6. În cazul în care turistul reziliazã/denunțã unilateral contractul în temeiul pct. 5.4 sau Agenția anuleazã cãlãtoria turisticã înaintea datei de plecare, turistul are dreptul:

 1. a) sã accepte la acelasi preț un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalentã sau superioarã, propus de Agenție;
 2. b) sã accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioarã propus de Agenție, cu rambursarea imediatã a diferenței de preț, în sensul rambursãrii diferenței de preț dintre cele douã pachete turistice, la momentul încheierii noului contract de prestare de servicii;
 3. c) sã i se ramburseze imediat toate sumele achitate în virtutea contractului.

 5.7. În toate cazurile mentionate la pct. 5.6, turistul are dreptul sã solicite Agenției și o despãgubire, al cãrei cuantum poate fi stabilit prin acordul comun al pãrților sau în baza unei hotãrâri a instanței de judecatã, pentru neîndeplinirea prevederilor contractului initial, cu excepția cazurilor în care:

 1. a) anularea s-a fãcut datoritã nerealizãrii numãrului minim de persoane mentionat în contract, iar Agenția a informat în scris turistul cu cel putin 15 zile calendaristice premergãtoare datei plecãrii;
 2. b) anularea s-a datorat unui caz de forã majorã (circumstanțe imprevizibile, independente de voința celui care le invocã și ale cãror consecințe nu au putut fi evitate în ciuda oricãror eforturi depuse, în aceasta nefiind incluse suprarezervãrile, caz în care responsabilitatea revine companiei aeriene sau unitãții de cazare) sau unor cauze dintre cele prevãzute la cap. IV pct. 4.7 b);
 3. c) anularea s-a fãcut din vina turistului.

 5.8. Turistul are dreptul sã rezilieze/denunțe unilateral în orice moment, în tot sau în parte, contractul, iar în cazul în care rezilierea/denunțarea unilateralã îi este imputabilã este obligat sa despãgubeascã Agenția pentru prejudiciul creat acesteia, conform prevederilor cap. VI, cu exceptia cazurilor de fortã majorã definite conform legii. Despãgubirea se poate ridica la maximul pretului pachetului de servicii turistice contractat.

5.9. În cazul în care turistul alege sã se mute la un alt hotel decât cel contractat initial si achitat, responsabilitatea financiarã a renunțãrii îi aparține. Agenția va rezolva cerințele turistului în limita posibilitãților, eventualele diferențe de pret urmând a fi suportate de cãtre turist.

Dacã turistul solicitã nemotivat schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricãrora dintre servicii, aceasta echivaleazã cu rezilierea/denunțarea unilateralã a contractului, cu aplicarea penalitãtilor prevãzute la cap. VI la momentul respectiv și încheierea unui nou contract.

5.10. Turistul este obligat sã achite la recepția unitãtii hoteliere taxa de stațiune, taxa de salubritate, precum și alte taxe locale, fãrã a putea pretinde despãgubiri sau returnarea sumelor de la Agenție.

5.11. Turistul este obligat sã prezinte la recepția unitãtii hoteliere actele sale de identitate, precum și documentul de cãlãtorie eliberat de Agenție (voucher, bilet de odihnã și/sau de tratament etc.), în vederea acordãrii serviciilor turistice. În cazul în care turistul beneficiazã de bilete de odihnã și tratament, este obligat sã prezinte la receptia unitãtii hoteliere bilet de trimitere de la medicul de familie și dovada plãtii contribuțiilor pentru asigurãri sociale, la zi.

5.12. Turistul ia la cunostințã cã serviciile pe care le achizitioneazã fãrã ca acestea sã facã parte din contractul cu agenția de turism sunt în stricta responsabilitate a prestatorului local, sunt guvernate de legislația țãrii de destinatie, iar agenția de turism nu are nicio responsabilitate asupra prestațiilor în cauzã.

5.13. Dacã pentru efectuarea cãlãtoriei este necesarã îndeplinirea de cãtre turist a unor formalitãti suplimentare (de exemplu, cãlãtoria împreunã cu minori, situația în care numele turistului este schimbat ca urmare a cãsãtoriei/desfacerii ei etc.), acesta are obligația de a îndeplini toate cerințele legale. Pentru o informare optimã, Agenția recomandã și consultarea site-ului Poliției de Frontierã. În cazul în care turistul nu îsi respectã obligația de a se informa cu privire la formalitãțile suplimentare necesare în vederea efectuãrii cãlãtoriei care nu sunt în sarcina Agenției (de exemplu, în cazul cãlãtoriei cu minori, împuternicire din partea pãrintelui sau reprezentantului legal ce nu îl însoteste sau orice alte documente suplimentare – enumerarea fiind exemplificativã), Agenția este exoneratã de orice rãspundere în cazul imposibilitãtii efectuãrii cãlãtoriei.

5.14. Agenția de turism recomandã turistilor contactarea acesteia cu 24 de ore înainte de plecare pentru reconfirmarea detaliilor de îmbarcare (orar de zbor, loc de îmbarcare etc.).

5.15. În cazul în care, o singurã persoanã angajeazã servicii pentru un numãr mai mare de turiști, condițiile contractuale se extind în mod automat asupra întregului grup pentru care au fost achitate serviciile.

5.16. Turistul este obligat sã foloseascã mijloacele de transport, camera de hotel și bunurile din dotarea acesteia ca un bun proprietar și potrivit destinației lor. Agenția nu se face vinovatã de eventualele pagube produse sau vãtãmãri suferite de turist ca urmare a nerespectãrii acestui alineat.

5.17. Turistul are obligația sã respecte locul, data și ora plecãrii atât la dus, cât si la întors, precum și locurile, datele și orele stabilite pe parcursul programului turistic contractat. Toate cheltuielile și daunele produse ca urmare a nerespectãrii de cãtre turist a prevederilor privind locurile de întâlnire și orarele vor fi suportate de cãtre acesta.

5.18. În cazul în care turistul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizeazã pachetul de servicii turistice refuzã sã se mai întoarcã în România și autoritãțile din țara respectivã fac cheltuieli de orice naturã cu acesta, turistul respectiv are obligația de a suporta toate aceste cheltuieli.

 1. Renunțãri, penalizãri, despãgubiri

6.1. În cazul în care turistul renunțã din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract, el datoreazã Agenției penalizãri dupã cum urmeazã:

6.1.1. În cazul serviciilor turistice externe, penalizãrile sunt de:

 1. a) 40% din prețul pachetului de servicii, dacã renuntarea se face cu mai mult de 30 zile calendaristice înainte de data plecãrii;
 2. b) 70% din prețul pachetului de servicii, dacã renuntarea se face în intervalul 15 – 29 de zile calendaristice înainte de data plecãrii;
 3. c) 100% din prețul pachetului de servicii, dacã renuntarea se face într-un interval mai mic de 14 zile calendaristice înainte de plecare sau prin neprezentarea la program;

Penalizãrile astfel stabilite au caracter general. În cazul în care în bonul de comandã se prevãd penalizãri diferite ori penalizãri în plus fatã de cele stabilite mai sus, se aplicã penalizãrile, respectiv și penalizãrile prevãzute în bonul de comandã.

6.2. În cazul în care turistul care a contractat un pachet de servicii turistice cu Agenția și a achitat un avans nu se prezintã în termenul specificat în bonul de comandã sau în termenul comunicat în scris, pentru a achita ratele aferente sau restul de platã, contractul se considerã reziliat de drept, iar Agenția are dreptul de a anula rezervãrile efectuate în beneficiul turistului cu reținerea penalizãrilor prevãzute la pct. 6.1.

6.3. Pentru biletele de odihnã și/sau de tratament cumpãrate prin organizații sindicale, Agenția va face restituiri numai în baza cererilor de renunțare contrasemnate și ștampilate de reprezentantul organizației sindicale.

6.4. În cazul în care o ambasadã refuzã sã acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, turistului i se vor reține toate taxele datorate de Agenție prestatorilor directi, precum și cheltuielile de operare proprii acesteia.

6.5. Penalizãrile echivalente cu cele indicate la pct. 6.1 lit. c) se aplicã și în cazul în care turistul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare/destinație, dacã nu poate pleca în cãlãtorie pentru cã documentele personale necesare în vederea efectuãrii cãlãtoriei nu sunt conforme normelor legale sau este în imposibilitatea de a pãrãsi teritoriului tãrii, din alte motive ce țin de persoana acestuia.

6.6. Turistul trebuie sã depunã în scris cererea de renuntare la pachetul de servicii turistice la Agentța la care a achitat serviciile. În caz contrar, cererea de renunțare nu este luatã în considerare.

6.7. Agenția va acorda despãgubiri în funcție de gradul de nerespectare a obligatiilor din contract.

6.8. Agenția nu rãspunde în situații de grevã, conflicte politice și de rãzboi, catastrofe, de pericol public, atac terorist, embargou international, precum și în cazul în care companiile aeriene stabilesc limite de rãspundere. Toate aceste situații care nu sunt imputabile niciunei pãrți se considerã situații de forțã majorã și exonereazã de rãspundere Agenția.

6.9. Toate sumele mentionate la pct. 6.1, 6.2, 6.4 si 6.5 se vor reține de cãtre Agenție din avansul sau prețul total al pachetului de servicii turistice achitat de turist, fãrã a fi necesarã intervenția instanțelor de judecatã.

VII. Reclamații

7.1. În cazul în care turistul este nemultumit de serviciile turistice primite, acesta are obligația de a întocmi o sesizare în scris la fata locului, clar și explicit, cu privire la deficiențele constatate, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat, ce se va transmite prompt, atât reprezentantului Agenției, cât și prestatorului de servicii turistice (conducerii hotelului, restaurantului, reprezentanților locali ai turoperatorului).

Datele de contact ale Agenției:

Telefon: 0770.497.502

E-mail: contact@gottravel.ro

 7.2. Atât Agenția, cât și prestatorul de servicii turistice vor acționa imediat pentru soluționarea sesizãrii. În cazul în care sesizarea nu este soluționatã sau este soluționatã parțial, turistul va depune la sediul Agenției o reclamație în scris, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la încheierea cãlãtoriei, Agenția urmând ca, în termen de 30 de zile calendaristice, sã comunice turistului despãgubirile care i se cuvin, dupã caz.

VIII. Asigurãri

8.1. Turistul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere si/sau a sumelor achitate de el în cazul insolvabilitãtii sau falimentului Agenției la SC CITY INSURANCE S.A.

8.2. Condițiile în care turistul va fi despãgubit de cãtre societatea de asigurare sunt:

 1. a) În cazul în care Agenția nu efectueazã repatrierea turistului, acesta are obligatia de a anunța imediat societatea de asigurare prin telefon, fax sau e-mail. În aceastã situație societatea de asigurare nu are obligația de a achita imediat contravaloarea cheltuielilor de repatriere, ci de a le rambursa dupã întoarcerea turistului în România, în condițiile poliței de asigurare încheiate între Agenție și societatea de asigurare.
 2. b) În cazul în care turistul solicitã Agenției contravaloarea sumelor achitate și/sau a cheltuielilor de repatriere, acesta trebuie sã trimitã documentele justificative cãtre Agenție prin scrisoare recomandatã cu confirmare de primire. Turistul are obligatia sã pãstreze fotocopii de pe respectivele documente justificative. Turistul poate solicita Agenției rambursarea sumelor achitate și/sau a cheltuielilor de repatriere în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data încheierii derulãrii pachetului de servicii turistice sau de la data repatrierii.

8.3. Despăgubirea nu poate depăşi suma achitată de turist în contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice şi nici sumele necesare repatrierii acestuia, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

 8.4. Despăgubirea va fi plătită în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data primirii de către societatea de asigurare a documentelor justificative de la turist. (contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice, fotocopiile de pe documentele de plată a avansului (chitanţe, ordine de plată etc.), în cazul cererilor de rambursare a sumelor achitate de turist; fotocopiile de pe documentele de transport şi cazare, în cazul cererilor de rambursare a cheltuielilor de repatriere. Societatea de asigurare are dreptul să solicite turistului şi alte documente justificative.)

 8.5. În cazul în care, după plata despăgubirii, Agenţia plăteşte debitul către turist, acesta are obligaţia de a restitui asiguratorului despăgubirea primită, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data primirii de la Agenţie a sumelor reprezentând debitul.

 8.6. Facultativ, turistul are posibilitatea încheierii unui contract de asigurare, care să acopere taxele de transfer, sau a unui contract de asistenţă care să acopere taxele de repatriere în caz de accidente, de boală sau deces, a unui contract de asigurare pentru bagaje, a unui contract de asigurare pentru servicii medicale la destinaţie ori a unei asigurări storno sau altor tipuri de asigurări de călătorie. Agenţia recomandă încheierea unei asigurări storno pentru acoperirea eventualelor penalităţi de anulare. Turistul se poate informa în agenţie despre cazurile acoperite de asigurarea storno, aceasta putând fi încheiată în agenţia de turism de unde acesta a achiziţionat pachetul de servicii turistice, dacă Agenţia oferă acest tip de serviciu.

 8.7. Agenţia nu se face vinovată de eventuala nerespectare a obligaţiilor stipulate în poliţele de asigurare contractate prin intermediul Agenţiei, deoarece aceasta este doar intermediar între turist şi asigurator.

 1. Documentele contractului se constituie ca anexã la acesta și sunt urmãtoarele:

 voucherul, biletul de odihnã/tratament, biletul de excursie, bonul de comandã, dupã caz;

 • programul turistic, în cazul actiunilor turistice;
 • cataloage/pliante/oferte/alte înscrisuri/etc. ale Agenției puse la dispoziția turistului, în format tipãrit

sau pe suport electronic.

 Dispoziții finale

10.1. Prezentul contract a fost încheiat în douã exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

 10.2. Comercializarea pachetelor de servicii turistice se va face în conformitate cu prevederile prezentului contract și cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 107/1999, republicatã.

 10.3. Toate unitãtile de cazare, precum și mijloacele de transport sunt clasificate de cãtre organismele abilitate ale țãrilor de destinație, conform procedurilor interne și normativelor locale, acolo unde acestea existã, care diferã de la o țarã la alta și de la un tip de destinație la altul.

10.4. Turistul declarã cã Agenția de turism l-a informat complet cu privire la condițiile de comercializare a pachetelor de servicii turistice în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 107/1999, republicatã. Prin semnarea acestui contract sau prin acceptarea pachetelor de servicii turistice, inclusiv în cazul celor achiziționate la distanțã prin mijloace electronice, turistul îsi exprimã acordul și luarea la cunostințã cu privire la condițiile generale de comercializare a pachetelor de servicii turistice, în conformitate cu oferta agenției de turism.

10.5. Litigiile apãrute între pãrti se rezolvã pe cale amiabilã, în caz contrar pãrțile înțeleg sã se adreseze instanțelor de judecatã competente.

10.6.Prezentul Contract prezintã condițiile generale de comercializare a pachetelor turistice, care se completeazã cu informatiile cuprinse în bonul de comandã. Orice dispozitie specialã, derogatorie, cuprinsã în bonul de comandã are prioritate la aplicare.

 10.7. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

 NOTIFICARE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

Conform cerintelor Legii nr 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice SC GOT TRAVEL SRL, are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră ori o altă persoană.

Scopul colectării datelor este emiterea biletelor de avion și furnizarea de servicii turistice.

Sunteți obligat să furnizați datele, acestea fiind necesare pentru finalizarea rezervărilor de bilete avion și servicii turistice.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator și sunt comunicate numai Companiilor Aeriene respectiv unitățiilor de cazare.

Conform Legii 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a va adresa justiției. Totodată , aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, pe email contact@gottravel.ro. De asemenea vă este recunoscut dreptul de a vă adresa ANSPDCP sau justiției.

Dacă unele din datele dumneavoastră sunt incorecte, vă rugam să ne informați cât mai curând posibil.

SC GOT TRAVEL TOUR SRL este înregistrată ca operator de date personale la Autoritatea Nașională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.), având număr în Registrul General 0002538, din 27.01.2018

Prin semnarea acestui contract, turistul se obligă să citească condițiile acestuia precum si termenii și condițiile de pe site-ul agentiei gottravel.ro și se consideră că a luat la cunoștință despre conținut, neputând invoca ulterior necunoașterea lor sau lipsa de informare (site-ul gottravel.ro, termini si conditii: rezervări hoteliere, bilete de avion și circuite de grup).

 

AGENȚIE
S.C GOT TRAVEL TOUR S.R.L
GOT TRAVEL
Prin Bianca Someșan
TURIST/ reprezentant grup